Charyzmat

Charyzmat

„Na wychodźstwie polskie dusze giną” „Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Chrystusa”.
(O. Założyciel)

Misja Zgromadzenia zrodziła się z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów, które dostrzegał Ksiądz Ignacy Posadzy, Współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
E m i g r a c j a jest zjawiskiem istniejącym od zarania ludzkości, mającym dwa oblicza: pozytywne i negatywne. Pozytywne, bo stwarza szansę ludzkiego i duchowego ubogacenia i prowadzi do powszechnego braterstwa. Negatywne, bo pociąga za sobą poważne dla emigranta ryzyko: wykorzenienia, dehumanizacji i dechrystianizacji, ryzyko izolacji i nietolerancji. Taki los dzielą Polacy na obczyźnie; określamy ich mianem Polonia.

Na mocy charyzmatu Założyciela, jako Siostry Misjonarki jesteśmy powołane do troski o zbawienie polskich emigrantów.  Niesiemy im Chrystusa na obcą ziemię, uczymy cenić polską kulturę i tradycję, aby mogli zachować swoją tożsamość wypływającą z duchowego dziedzictwa swojego narodu, przy jednoczesnym włączaniu się w nowe środowisko.

Naśladując Chrystusa Króla, staramy się być znakiem we współczesnym świecie przez swoją postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę i wykonywaną pracę. Nasza praca apostolska jest zróżnicowana, w zależności od środowiska polonijnego w danym kraju. Obecnie 100 Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla pracuje na placówkach polonijnych w różnych krajach świata. Pełnimy naszą misję posługując w Australii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, na Białorusi, w Belgii, w Niemczech, na Węgrzech i we Włoszech. Swoje apostolskie posłannictwo wypełniamy poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, katechizację, naukę języka polskiego, prowadzenie różnych grup duszpasterskich, zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ożywianie życia duchowego i liturgicznego w parafiach. W Stanach Zjednoczonych Siostry prowadzą szkoły polskie, a także przedszkole dla dzieci z rodzin polonijnych. Włączamy się w opiekę nad rodzinami emigrantów, chorymi, starszymi i samotnymi Polakami. Posługujemy też w parafiach, pełnimy funkcję organistek i zakrystianek oraz pracujemy w biurach parafialnych, w kuchni.

Zasadniczym celem Zgromadzenia jest „uwielbienie Boga przez naśladowanie Chrystusa Pana oraz bezgraniczne przyjęcie nauki ewangelicznej”. Szczególnym naszym zadaniem jest: bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej wśród Polonii Zagranicznej, pragnienie ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra Polonii, bezwarunkowa karność wewnętrzna w duchu wiary i poczucie współodpowiedzialności za Zgromadzenie i Polonię. Zgodnie ze wskazaniami Założyciela Siostry Misjonarki Chrystusa Króla w szczególny sposób zobowiązane są do poznania, umiłowania i naśladowania Zbawiciela w Jego królewskiej godności. O. Ignacy Posadzy wyrażał też pragnienie, aby misjonarka była heroldem Bożego Serca, która nieustannie będzie upodabniać swoje serce do cichego i pokornego Serca Jezusa. Najdoskonalszym wzorem oddania się Chrystusowi na drodze powołania jest zaś dla nas.