Duchowość Zgromadzenia

Duchowość Zgromadzenia

Duchowa świątynia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, zbudowana jest na „skalistych fundamentach” modlitwy, umartwienia i miłości. Kolumny utrzymujące tę budowle to: bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej wśród Polonii, pragnienie ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra Polonii oraz bezwarunkowa karność wewnętrzna w duchu wiary i poczucie współodpowiedzialności za Zgromadzenie i Polonię. Zwieńczeniem budowli jest „triumf miłości”, wyrażony w ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składanych w Imię Trójcy Przenajświętszej. Źródłem światła, które nadaje blasku świątyni jest ołtarz, gdzie podczas Eucharystii udzielane są skarby łask płynące z przebitego Serca Jezusa. Naszą duchową przewodniczką jest Maryja, wierna Służebnica Pana. W duchowości misjonarskiej podkreśla się, że Misjonarka Chrystusa Króla, to człowiek modlitwy i miłości.

Chrystus Król

Bycie Misjonarką Chrystusa Króla zobowiązuje nas do głębszego poznania i ukochania Zbawiciela w jego Królewskiej godności. To poznanie opiera się głównie na prawdzie i miłości. Prawda zawarta jest w Ewangelii, objawiającej nam Słowo Ojca przekazane przez Jezusa i rozjaśnione mocą i światłem Ducha Świętego. Miłość natomiast, największe dobro królestwa Chrystusowego, Chrystus w pełni objawia nam przez przyjęcie krzyża. Ukrzyżowanie jest uwielbieniem i intronizacją Chrystusa jako Króla, “który nie przyszedł by Mu służono, lecz aby służyć i dać życie na okup za wielu”. (por. Mt 20, 28).

Serce Boże

Na krzyżu zostało otwarte Serce Boże (por. J, 7, 37; 19, 34), które jest ogniskiem Bożej miłości oraz źródłem życia i świętości. Z Serca Bożego czerpiemy nieustannie “wodę wytryskującą ku życiu wiecznemu” (J 4, 14), abyśmy miały życie w obfitości i mogły obdarowywać nim innych. Niewyczerpane skarby miłości Bożej, tkwiącej w Sercu Jezusa i udzielające się nam w Eucharystii, uzdalniają nas do cichej, pokornej i radosnej służby bliźnim. Misjonarka – zgodnie z gorącym pragnieniem Ojca Założyciela ma być heroldem Bożego Serca, powinna nieustannie upodabniać swoje serce do cichego i pokornego Serca Bożego (por. Mt 11, 29).

Matka Boża

Pielęgnujemy kult Matki Bożej Częstochowskiej pamiętając, że Jasnogórska Pani jest bliska każdemu Polakowi, a szczególnie tym, którzy opuszczają Ojczyznę. Łatwiej przez to nawiązujemy kontakt z polskimi emigrantami i podtrzymujemy ojczyste tradycje. Naśladowanie Maryi realizujemy na drodze dziecięctwa Bożego. Jest to droga wiary, pokory, prostoty i bezgranicznej ufności, która najpełniej wyraża się w słowach św. Pawła: “Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).