Regulamin pielgrzymki

Posted on Feb 9, 2013

Regulamin pielgrzymki

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Drogi Uczestniku! Dziękujemy Ci za świadectwo, jakie zamierzasz dać światu w imieniu polskiej grupy pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży w Brazylii. Jesteśmy przekonani, że cały czas pielgrzymki będzie przykładem Twojego chrześcijańskiego postępowania, zarówno wobec naszych gospodarzy, innych pielgrzymów, jak i wszystkich uczestników, których spotkamy podczas tych dni. Jako organizatorzy prosimy o świadectwo dojrzałości, odpowiedzialności za siebie i za grupę oraz zachowanie godne osób reprezentujących młode pokolenie naszego Kościoła. Dziękujemy.

Jako pielgrzym reprezentujący polską grupę narodowościową na ŚDM, zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Rozumiem, że niezachowanie poniższych zasad postępowania będzie powodem usunięcia z listy uczestników ŚDM.

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii są odpowiedzialne za organizację wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Brazylii w dniach 17-29 lipca 2013. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody lub kradzieże dokonane przez członków grupy.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania każdego miejsca podczas wyjazdu tj.: lotniska, samoloty, autobusy, hotele, kościoły, domy gospodarzy, święte miejsca i lokale związane z ŚDM. W każdym z tych miejsc zachowają po sobie należyty porządek.
 2. Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich spotkaniach, zajęciach, wyjazdach zamieszczonych w programie pielgrzymki.
 3. Wszystkie spotkania w ramach ŚDM maję swój rytm. Każdy uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybywania na określone spotkania i zajęcia oraz do odpowiedniego zachowania podczas każdego z punktów programu.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia identyfikatorów przez cały czas trwania pielgrzymki.
 5. Spotkania i rozmowy towarzyskie powinny się odbywać w miejscach publicznych. Należy pamiętać o zachowaniu ciszy nocnej  pozwalając innym na odpoczynek. Wszyscy uczestnicy o określonej godzinie muszą wstawić się na miejsce noclegowe. Odwiedziny osób przeciwnej płci w prywatnych pokojach nie są dozwolone.
 6. Pełnoletni uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są egzekwować zasady regulaminu i być przykładem postępowania dla młodzieży. Nie powinni oddalać się od grupy bez wiedzy organizatorów.
 7. Nabywanie, posiadanie i spożywanie piwa, wina lub innych napojów alkoholowych oraz posiadanie lub używanie narkotyków jest kategorycznie zabronione i nie będzie tolerowane. Niedostosowanie się do tej zasady oznacza natychmiatowe usunięcie z listy uczestników Światowych Dni Młodzieży.
 8. Uczestnicy nie mogą posiadać żadnych  przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
 9. Jeżeli z powodu nieprzestrzegania powyższego regulaminu lub z innych powodów (np. przemoc wobec innych) okaże się konieczne odesłanie uczestnika do domu, tenże uczestnik oraz jego rodzina/prawni opiekunowie ponoszą  odpowiedzialność  za sposób oraz koszty przyśpieszonego powrotu.

Wszyscy uczestnicy: Przeczytałem/łam, rozumiem i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w ŚDM.

___________________________                                                      _____________________________________

Data                                                                                                                 Podpis uczestnika

Rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników: Rozumiem zobowiązanie, jakie mój syn/córka bierze na siebie. Przeczytałem/łam, rozumiem i popieram Regulamin Uczestnictwa w ŚDM w Brazylii.

__________________________                                                      _____________________________________

Data                                                                                                     Podpis rodziców/prawnych opiekunów

 


 

CODE OF CONDUCT

Dear Participant! Thank you for being a witness of faith and for representing the Polish community at the World Youth Days 2013 in Brazil. We are confident that the time of this pilgrimage will be an example of your Christian conduct before our hosts, fellow pilgrims, and all others we might encounter, including the press and the dignitaries attending the festivities. We ask that you always display maturity, responsible leadership, and Christian integrity –qualities proper for the young generation of our Church. Thank you.

 

As a pilgrim representing the Polish community, I agree to thoroughly read and obey the rules contained within the below code. I understand that any disregard for these standards of behavior will result in removal from the World Youth Days 2013 attendees list.

Missionary Sisters of Christ the King are responsible for the trip to Brazil for the World Youth Days 2013 in July 17-29, 2013. Missionary Sisters of Christ the King do not take responsibility for any theft or damage caused by the members of their groups. This responsibility is assumed by the group members and their parents/legal guardians.

 Code of Conduct

 1. Participants must respect the environment they are in. This includes the airports, planes, buses, hostels, churches, host homes, sacred places, and WYD events and venues. Part of this respect includes proper disposal of waste materials.
 2. Participants must attend all WYD events scheduled in the program.
 3. All events of WYD start on time. Some events may require that the doors be kept closed for the duration of the event, and to prevent being excluded or left out, participants are expected to arrive on time. When exiting catechetical events and other activities, the noise should be kept to a minimum and voices should be kept down, so that other activities that might still be in session are not disrupted.
 4. Participants must wear their ID badges at all times.
 5. Socializing should take place in public areas. Sleeping areas should remain quiet, especially during night time. This allows for to privacy and quiet time to rest for the fellow pilgrims. All participants must be in their assigned lodging quarters by curfew on each night of the pilgrimage. No visiting is permitted in rooms occupied by members of the opposite sex.
 6. Adult chaperones are obliged to exemplify and enforce the Code of Conduct. They should not leave their group members without first consulting and getting permission from their supervisors.
 7. Purchase, possession, or consumption of beer, wine, or other alcoholic beverages by minors, and possession or use of drugs by any individual are absolutely not acceptable and will not be tolerated. Failure to comply with this rule will result in immediate removal from the WYD 2013 attendees list.
 8. Participants may not possess weapons of any kind. Failure to comply with this rule will result in immediate removal from the WYD 2013 attendees list.
 9. If it becomes necessary to dismiss an individual from participating in WYD events because of violations of the rules above or for any other reason (violent behavior, lack of proper conduct, etc.), it will be the responsibility of the individual, or the individual’s parents/legal guardians (if under 18), to provide and/or pay for the earlier return trip.

Participant:
I read, understand, and promise to comply with the WYD Code of Conduct. 

___________________________                                                      ____________________________________

Date                                                                                                                 Signature of Pilgrim

If the participant is under 18, Parent/Legal Guardian:
I understand the commitment my son/daughter is taking on, and I support this endeavor. I read, understand, and assume responsibility for my child’s compliance with the WYD Code of Conduct.

___________________________                                                      ____________________________________

Date                                                                                                     Signature of Parent/Legal Guardian